Spelingsonderwijs

Wij vinden het heel gewoon dat kinderen op verschillende leeftijd leren lopen en praten.

In KKC De Loper vinden we dat dit ook geldt voor wanneer kinderen leren lezen en schrijven. Zodra kinderen er aan toe zijn, zorgen we ervoor dat ze dit proces goed en vooral ook met veel plezier doorlopen.

Wij gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen. In KKC De Loper volgen we de methodes niet meer stap voor stap, we gaan uit van de cruciale doelen zodat we het leerproces betekenisvoller en vooral rijker kunnen maken.

Het leren, ontdekken en ontwikkelen start niet in de basisschool… je bent er altijd mee bezig. Zo ook het spellingbewustzijn. In de peuter en kleuterperiode brengen we de kinderen al spelenderwijs in aanraking met lezen en schrijven. Denk daarbij aan zingen, versjes leren, rijmen, voorlezen, zelf verhaaltjes vertellen, klanken herkennen, betekenis van woorden, woorden in stukjes verdelen, stempelen, etc.

Alles verbonden aan een betekenisvol thema en het eigen spel.

Spelling is een onderdeel van het vakgebied taal en is een van de basisvakken in ons onderwijs.

Voor goed onderwijs in de basisvakken is het vanuit onze visie belangrijk om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kinderen.

Bij de start van ons spellingsonderwijs is het doel dat kinderen de spellingregels (her)kennen en toepassen en daarmee spellingbewustzijn ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is het kunnen toepassen van de spellingregels bij het schrijven van teksten. Spelling is hierbij dan het middel.

In onze locaties Nutsschool en Regenboog volgen wij de lijn van de methode Staal niet meer stap voor stap… Wij “hangen boven deze methode”. Als belangrijke onderlegger gebruiken wij de doorgaande leerlijn van het expertisecentrum Tule, hierin zijn alle cruciale doelen beschreven. Die zijn leidend voor ons spellingsonderwijs. We kijken voorafgaand aan een blok naar de beginsituatie van de groep. Ons programma wordt vormgegeven op basis van deze beginsituatie en de methode Staal gebruiken we als verrijking van onze lesstof. Op deze manier spelen wij nog beter in op de behoeften van onze kinderen.

Spelling is vooral veel oefenen en herhalen, dit oefenen en herhalen doen we niet meer door te werken in methodeboekjes. Dit doen we vooral door het schrijven van verhalen, oefenen op wisbordjes en spelling te integreren in alle overige onderdelen van ons onderwijs, bv de thema’s.

Door te schrijven, eerst een schrijversversie en daarna een lezersversie, oefen je elke dag álle facetten van spelling.

Dit alles in een betekenisvolle en rijke context. Een mail schrijven die ook écht verstuurd wordt, een verhaal schrijven dat wordt voorgelezen in een andere thuisgroep, teksten schrijven voor een presentatie of mediabericht, etc.

Spelling is ‘overal’ en komt de hele schooldag terug… in de thema’s, de eigen challenges, in taal, rekenen, presentaties… Op al deze momenten passen we de spellingsregels in de praktijk toe en oefenen kinderen met het ‘echte leven’.